Vastuu

Baltic Circle – Anna-Mari Karvonen, Anna Mustonen, Emmi Venna – Photo: Tani Simberg

Baltic Circle edistää toiminnassaan yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä, solidaarisuutta sekä sukupuolten tasa-arvoa.

Sosiaalisen tasa-arvon vahvistaminen ja saavutettavuus Baltic Circle -festivaalilla

  • Baltic Circlen tavoite on olla syrjinnästä ja häirinnästä vapaa organisaatio. Festivaalikäytäntöjä tarkastellaan ja työstetään aktiivisesti ja teosten sisältöjä ja työryhmien työskentelyä seurataan tiiviisti. Syrjintään ja häirintään puututaan ja henkilökunnalle, taiteilijoille ja yleisölle luodaan mahdollisimman turvallisia tiloja.

  • Baltic Circle luo tapahtumia ja alustoja, joissa taiteilijoilla on sisällöllinen autonomia ja resurssit läpinäkyvästi käytössään. Festivaalin toiminta perustuu luottamukseen, kuuntelemiseen ja avoimuuteen. Se seisoo taiteilijoidensa takana tukevasti ja antaa heille tilan puhua omalla äänellään.

  • Festivaaliohjelman kuratointia ja rekrytointia ohjaavat kulttuurinen moninaisuus sekä sukupuolikiintiö: vähintään 50% tekijöistä on cis-naisia, trans- tai muunsukupuolisia.

  • Festivaali levittäytyy erilaisiin tiloihin pääkaupunkiseudulla ja verkossa, ensisijaisena tavoitteenaan toteuttaa tapahtumat taidesisältöjä parhaiten tukevissa puitteissa. Tapahtumien suunnittelussa otetaan huomioon tilojen sijainti ja saavutettavuus, esteettömyys sekä turvallisuus.

  • Baltic Circle viestii pääasiassa englanniksi, jotta festivaali kommunikoi myös muiden kuin suomenkielisten yleisöjen, toimijoiden ja kumppaneidensa kanssa. Myös festivaalin ohjelmisto pyritään tarjoamaan englanniksi ja sisällöistä riippuen eri kielillä; viime vuosina ohjelmistossa on ollut muun muassa pohjoissaamen- ja arabiankielisiä esityksiä ja tapahtumia.

  • Festivaalin ohjelmistossa on runsaasti ilmaistapahtumia. Taloudellista tasa-arvoa edistetään myös pitämällä maksullisten esitysten pääsylippujen hinnat edullisina sekä purkamalla eriarvoistavat lippukategoriat. Tapahtumiin pyritään tarjoamaan aina myös mahdollisuus osallistua “maksa mitä haluat” -lipulla.

Kestävä festivaali

Baltic Circle edistää avointa ja keskustelevaa työkulttuuria. Työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työnsä sisältöihin ja työtapoihin sekä kouluttautua ja kehittää omaa osaamistaan. Sitoutuneet työntekijät ja pitkäaikaiset suhteet henkilökuntaan, kumppaneihin ja taiteilijoihin mahdollistavat arvojen jakamista, pitkien ohjelmakaarten rakentumista, liittolaisuuksien toteutumista sekä uusien toimintamallien juurruttamista.

Baltic Circle maksaa taiteilijoille ja festivaalin työntekijöille asianmukaiset ja tasavertaiset korvaukset tehdystä työstä. Henkilöstön palkkaus ja taiteilijoille maksettavat esityskorvaukset ovat teatterialan työehtosopimuksen mukaisia. Festivaalilla työskenteleville työharjoittelijoille maksetaan korvaus.

Baltic Circle kehittää aktiivisesti kestävämpää toimintakulttuuria huolehtimalla työhyvinvoinnista, panostamalla työsuhteiden jatkuvuuteen, ennakoimalla, hidastamalla ja syventämällä tuotanto- ja viestintäprosesseja sekä suhteuttamalla resurssit ja toiminnot asianmukaisesti.

Vuodesta 2020 alkaen festivaalia rakennetaan pidemmälle ajanjaksolle tavoitteena lisätä esityskertoja sekä juurruttaa festivaalin esiin nostamia ilmiöitä kaupunkiin ja julkiseen puheeseen. Aiheiden viipyminen luo potentiaalin yhteiskunnan muuttamiselle ja mahdollistaa syvempää vaihtoa taiteen ja yleisön välillä.

Esitystaiteen kansainvälinen kierto on kiihtynyt Baltic Circlen kahdenkymmenen toimintavuoden aikana huippuunsa, mutta matkustaminen ei ole enää itsestään selvää, eikä jaottelu paikalliseen ja kansainväliseen enää relevanttia. Baltic Circlen ydintehtäviin kuuluu edelleen tukea taiteilijoiden liikkuvuutta sekä rakentaa pohjoismaisia, eurooppalaisia ja mannertenvälisiä yhteisöjä ja yhteyksiä. Ollakseen nykytilanteessa kestävää, taiteilija- ja kuratointivierailujen määrää vähennetään ja vierailujen kestoja pidennetään. Näin pyritään laajentamaan kansainvälisen vaihdon sosiaalisia vaikutuksia.

Festivaali nojaa liittolaisuuteen ja vahvoihin verkostoihin. Luovan alan kumppanuuksien lisäksi Baltic Circle tekee yhteistyötä sosiaalista ja ekologista kestävyyttä edistävien toimijoiden kanssa. Baltic Circle osallistuu ilmastonmuutoksen vaikutusten torjumiseen tekemällä yhteistyötä mittavan soiden ja metsien ennallistamisohjelma Landscape Rewildingin kanssa, jota toteuttaa Suomessa voittoa tavoittelematon, itsenäinen Osuuskunta Lumimuutos. Voit lukea lisää festivaalin tekemästä ympäristötyöstä Villin vieraana -hankesivulta.

Baltic Circle on yksi yhdestätoista helsinkiläisestä taideorganisaatiosta, joka on laatinut strategian sukupuolten tasa-arvon, antirasismin ja oikeudenmukaisten työvoimakäytäntöjen toteutumiseksi toiminnassaan.

Baltic Circle on feministisen ja antirasistisen kansalaisjärjestö Fem-R:n liittolaisjäsen. Kansalaisjärjestön tarkoituksena on lisätä rodullistettujen ääntä suomalaisessa yhteiskunnassa ja olla osana luomassa yhdenvertaista sekä turvallista Suomea kaikille ihmisille.

Organisaatiomme julistautuu syrjinnästä vapaaksi alueeksi ja sitoutuu:

  • Kohtelemaan kaikkia asiakkaita ja henkilökuntaa yhdenvertaisesti riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta

  • Tiedottamaan kaikille työntekijöille julistautumisesta syrjinnästä vapaaksi alueeksi

  • Laittamaan Syrjinnästä vapaa alue -merkin näkyvästi esille organisaation tiloissa

  • Ottamaan kaikki ilmoitukset ja epäilykset syrjinnästä vakavasti

Baltic Circle – Anna-Mari Karvonen, Anna Mustonen, Emmi Venna – Photo: Tani Simberg

Teollisuushallissa yleisöä, jotka katsovat eteenpäin kohti suurta näyttöä. Näytöllä näkyy vihreä-keltainen tausta, jossa on oranssi eri sukupuolia kuvaava symboli. Symbolin keskellä on kuvattu nyrkki.
Baltic Circle – New Solidarities – Kuva: Tani Simberg.
Francesca Grillin teoksessa Sparks lapsista tulee oraakkeleita; mystisen tiedon kantajia ja taianomaisten voimien hallitsijoita (Baltic Circle 2019). Valokuva: Tani Simberg.